Architecture buro

Xây dựng

Hồ sơ thi công
  1. Hồ sơ thiết kế
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế kết cấu
Thiết kế nội thất
Thiết kế điện, cấp thoát nước & công nghệ thông tin
  1. Hồ sơ xin phép xây dựng
  2. Biên bản nghiệm thu  theo giai đoạn
  3. Biên bản yêu cầu phát sinh
  4. Biên bản bàn giao và thanh lý hợp đồng
  5. Nhật ký thanh toán